© https://linpeychwen.com/making-of-eve-clone-imr/ ; Sheng-Chieh Wang, Chin-Shiang Hu/ Lin Pey-Chwen Digital Art Lab