Photo: Olga Kisseleva
© Performance view, Moscow, 2000 ; Photo: Olga Kisseleva