Eduardo Kac, Nimbus 7 Composite, collage on white paper for fax transmission, 40.7"x 8.4" (103,5 x 21,5 cm), 1989.
Source: Eduardo Kac, Nimbus 7 Composite, collage on white paper for fax transmission, 40.7"x 8.4" (103,5 x 21,5 cm), 1989.